Tlf: +45 3251 5111 E-mail: cau@cau.dk

Vedtægter

VEDTÆGTER FOR CABIN ATTENDANTS UNION

Foreningens navn er Cabin Attendants Union, CAU, hjemmehørende Tårnby Kommune. Foreningen er tilknyttet Cabin Union Denmark.

Foreningen har til formål at varetage medlemmernes økonomiske og sociale interesser. Foreningen skal være partipolitisk neutral.

Foreningen skal virke for tilvejebringelse af bedre og tryggere ansættelses- og arbejdsforhold samt forbedring af medlemmernes løn- og pensionsforhold.

Støtte medlemmerne i deres kamp for højnelse af positionen i forhold til arbejdsgiveren, samt medvirke til forbedring af solidaritetsfølelse gennem varetagelse af fælles interesser.

Foreningens øvrige målområde for samarbejde er tilsvarende organisationer i ind- og udland for at gøre indflydelse gældende i forhold til dansk lovgivning, EU-lovgivning og andre besluttende fora, myndigheder og institutioner.

Enhver Cabin Crew kan søge optagelse i foreningen. Der betales et månedligt kontingent, som betales bagud og fastsættes af generalforsamlingen.

Udmeldelse af foreningen skal ske skriftligt med mindst 1 måneds varsel til en måneds udgang.

Indmeldelse – eller genindmeldelse – der sker senere end 3 måneder efter ansættelse er omfattet af en 6 måneders karensperiode fra indmeldelsen, således at det nye medlem i denne periode ikke har stemmeret og ikke er valgbar.

Nyindmeldte medlemmer er kontingentfri indtil seks måneder efter ansættelsens start.

Medlemmer af foreningen har ikke ret til bistand fra foreningen vedrørende tvister, der er opstået før indmeldelsen.

Medlemmer af CAU, der går på orlov, kan overgå til passivt medlemskab (orlovsmedlemskab) af CAU. Overgang til orlovsmedlemskab kræver, at den pågældende Cabin Crew er medlem af CAU frem til overgangen og giver CAU meddelelse om ønsket om at overgå til orlovsmedlemskab.

Orlovsmedlemmer betaler et kontingent på 25 kr. pr. måned.

Orlovsmedlemmer har til enhver tid ret til at gå tilbage til aktivt medlemskab mod betaling af fuldt kontingent, men kan i så fald ikke for samme orlovsperiode på ny overgå til orlovsmedlemskab, medmindre der foreligger særlig grund.

Orlovsmedlemmer der igen indtræder i aktiv tjeneste overgår automatisk til aktivt medlemskab. Orlovsmedlemmer har pligt til at orientere CAU om orlovsstart og dato for genindtræden i aktiv tjeneste. Orlovsmedlemmer, der overgår til aktivt medlemskab er ikke omfattet af karensperioden, jf. § 3, tredje afsnit.

Udmeldelse som orlovsmedlem skal ske med skriftligt varsel på mindst en måned til en måneds udgang.

Orlovsmedlemmer har adgang til samme medlemsarrangementer som aktive medlemmer. Bestyrelsen kan dog konkret beslutte at begrænse adgangen til arrangementer til aktive medlemmer. Orlovsmedlemmer gives så vidt muligt de samme rabatter/indkøbsfordele, som gives til aktive medlemmer. Orlovsmedlemmer har alene ret til rådgivning og bistand fra CAU i det omfang bistanden angår forhold med forbindelse til ansættelsesforholdet i SAS.

Orlovsmedlemmer har adgang til generalforsamlingen, men ingen stemmeret, herunder til urafstemninger og er ikke valgbare til bestyrelse eller øvrige tillidsposter. Fuldmagt til generalforsamlingen kan ikke gives til orlovsmedlemmer.

Medlemmer af CAU, der ophører med at være ansat i SAS og går direkte på pension, kan optages i CAU som passive medlemmer. Det kræver, at den pågældende Cabin Crew er medlem af CAU frem til fratrædelsen og giver CAU meddelelse om ønsket om at fortsætte som passivt medlem inden den endelige fratrædelse.

Passive medlemmer betaler et årligt kontingent på 300 kr. Kontingentet betales forud og opkræves således med udgangen af hver januar måned for det løbende år. Ved den første opkrævning i januar måned efter indmeldelsen som passivt medlem, opkræves der tillige kontingent for perioden fra og med den måned, hvori indmeldelse er sket, beregnet med 25 kr. pr. måned.

Udmeldelse af det passive medlemskab skal ske med skriftligt varsel på mindst en måned til et års udgang.

Passive medlemmer har adgang til pensionistarrangementer og gives så vidt muligt de samme rabatter/indkøbsfordele, som gives til aktive medlemmer. Passive medlemmer har ikke ret til rådgivning og bistand i øvrigt fra CAU.

Passive medlemmer har ikke adgang til generalforsamlingen, ingen stemmeret og er ikke valgbare til bestyrelse eller øvrige tillidsposter.

Stk. 1.

Foreningens ordinære generalforsamling skal afholdes i november måned. Indkaldelse skal ske med mindst 21 dages varsel. Samtidig med indkaldelsen tilsendes medlemmerne forslag til dagsorden, med mindst følgende 7 punkter:

  1. Valg af dirigent samt stemmetællere.
  2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år. Herunder sager af større vigtighed, der kræver behandling i det kommende år.
  3. Fremlæggelse af det udsendte årsregnskab til godkendelse
  4. Valg af bestyrelse og suppleanter
  5. Valg af interne revisorer og valgudvalg (VUV) og suppleanter
  6. Behandling af indkomne forslag
  7. Eventuelt

Stk. 2.

Valgbarhed og stemmeret

Medlemmer af CAU har stemmeret på foreningens generalforsamlinger (personligt eller ved fuldmagt). Kun medlemmer der er omfattet af CAU’s overenskomstområde er valgbare til foreningens bestyrelse og andre ledende organer. Ligeledes er det alene medlemmer af CAU’s overenskomstområde, som har stemmeret ved eventuelle afstemninger om overenskomstresultater.

Medlemmer på orlov i mere end 92 dage og administrative C/C er ikke valgbare til bestyrelsen.

Det samme gælder medlemmer med en kendt fratrædelsesdato.

Stk. 3.

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed, bortset fra spørgsmål, der udgår til urafstemning. Indkomne forslag skal udsendes til urafstemning, jfr. § 4 A, stk. 2, dersom mindst 1/5 af de tilstedeværende medlemmer begærer dette, eller bestyrelsen skønner det nødvendigt.

Stk. 4.

Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes, når 1/5 af medlemmerne begærer dette. Når en ekstraordinær generalforsamling ønskes indkaldt af medlemmerne, må disse med det fornødne antal underskrifter henvende sig til bestyrelsen og angive, hvilke sager, der ønskes behandlet. En sådan generalforsamling skal afholdes senest 21 dage efter forelæggelsen for bestyrelsen og indkaldes med mindst 48 timers varsel. Formanden eller mindst 3 bestyrelsesmedlemmer kan indkalde med samme varsel.

Stk. 5.

Ved medlemsmøder og generalforsamlinger har ethvert medlem tale- og stemmeret. Er man forhindret i at deltage, er det muligt at stemme ved skriftlig fuldmagt. Hvert medlem må maksimalt medbringe to fuldmagter, som skal afleveres ved indgangen til mødet senest ved mødets start, således at fuldmagten kan blive registreret. Herefter er det ikke muligt at aflevere fuldmagter. En gyldig fuldmagt skal indeholde udstederens navn og personalenummer, underskrift og dato, samt navn og personalenummer på den person, som fuldmagten er udstedt til.

Ved skriftlig afstemning skal én stemmeseddel fraskilles og forsegles for, ved lige stemmetal, at fælde afgørelsen. Afstemning skal foretages i spørgsmål om bestyrelsens og revisorernes beretning, samt ansvarsfrihed for afgående bestyrelses forvaltning. Skriftlig afstemning på generalforsamlingen kan foretages på ethvert medlems begæring.

Stk. 6.

Forslag, der ønskes behandlet på en ordinær generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før afholdelse af en sådan, og udsendes til medlemmerne senest 8 dage før. Alle forslag skal være skriftlige. Det påhviler bestyrelsen, på opfordring fra forslagsstiller, at assistere ved forslagets udformning.

Stk. 7.

Til ændringer af foreningens vedtægter samt til optagelse af æresmedlemmer, kræves mindst 2/3 majoritet af de afgivne stemmer.

Stk. 1.

Urafstemning skal foretages når generalforsamlingen, en enig bestyrelse, eller et flertal af bestyrelsen heriblandt formanden, fremsætter forslag, som ønskes afgjort ved urafstemning.

Stk. 2.

Ved urafstemning træffes afgørelse ved almindelig stemmeflerhed. Urafstemning foretages som personlig afstemning, idet bestyrelsen fastsætter den nærmere afstemningsform. Materialet sendes til alle medlemmer, evt. elektronisk.

Stk. 1.

Foreningen ledes af en bestyrelse bestående af syv ordinære medlemmer samt tre suppleanter.  Suppleanter benævnes 1., 2. og 3. suppleant efter stemmetal, og har først stemmeret, når de ved vakance rykker ind som faste bestyrelsesmedlemmer i den førnævnte rækkefølge.

Ved valg til bestyrelsen, hvor alle bestyrelsesmedlemmer er på valg (nyvalg), er de syv kandidater, der får højst stemmetal, valgt til bestyrelsen, mens de tre følgende kandidater er valgt som suppleanter. De fire kandidater, der opnår det højeste stemmetal, vælges for to år. De resterende kandidater vælges ved nyvalget for et år.

Ved de efterfølgende årlige bestyrelsesvalg vælges alle bestyrelsesmedlemmer for 2 år, mens suppleanter vedvarende vælges for 1 år.

For at tilstræbe, at der er mindst én A/P, én A/S og én A/H i bestyrelsen, gælder der følgende modifikationer til valgreglerne ovenfor, under forudsætning af, at der opstiller kandidater, der tilhører kategorien A/P, A/S henholdsvis A/H:

Bestyrelsen konstituerer sig selv, dog minimum med formand og kasserer. Afgående bestyrelsesmedlemmer og suppleanter kan genvælges.

Såfremt et bestyrelsesmedlem under valgperioden bliver udnævnt til en administrativ funktion eller går på orlov over 92 dage, er vedkommende pligtig til straks at udtræde af CAU’s bestyrelse.

Det samme gælder bestyrelsesmedlemmer med en kendt fratrædelsesdato, dog således at disse skal fratræde senest 6 uger efter at opsigelse er meddelt, uanset om opsigelsen er meddelt af bestyrelsesmedlemmet eller SAS. Bestyrelsesmedlemmer, der indgår aftale om fratrædelse/afgangsvederlag el.lign., skal udtræde senest 6 uger efter at aftalen er indgået/bevilget. Såfremt et bestyrelsesmedlem har været sygemeldt fra SAS i en sammenhængende periode på to måneder, er vedkommende pligtig til, straks at udtræde af CAU’s bestyrelse, idet vedkommende straks indtræder i bestyrelse igen ved raskmelding.

Bestyrelsens arbejdsår regnes fra ordinær generalforsamling til ordinær generalforsamling.

Kassereren skal sammen med registreret eller statsautoriseret revisor føre foreningens regnskaber.

Det påhviler bestyrelsen at føre en upartisk protokol. Bestyrelsen kan indkaldes af formanden, eller mindst 3 af de øvrige ordinære bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 5 ordinære bestyrelsesmedlemmer er til stede. I tilfælde af stemmelighed er forslag forkastet, og eventuelt henvist til behandling på generalforsamling.

Bestyrelsen kan på medlemmernes vegne iværksætte ethvert kollektivt kampskridt. Det er en del af formandens opgaver at varetage forhandlingerne om indgåelse eller ændring af kollektive aftaler. En sådan aftale kan ikke træde i kraft uden medlemmernes godkendelse på generalforsamlingen eller ved urafstemning med mindre aftalen vedrører en konkret retstvist, eller en enkeltstående eller tidsbegrænset fravigelse, aftalt indtil den ordinære generalforsamling i 2021, af bestemmelser i sådanne aftaler, der ikke forringer medlemmernes løn eller pension.

Stk. 2.

Bestyrelsen kan sammenkalde til medlemsmøde så ofte det skønnes nødvendigt.

Foreningens regnskabsår er fra 1. oktober til 30. september.

Revisionen forestås af eksterne og interne revisorer. Ved regnskabsårets afslutning skal bogføringsregnskabet opgøres og sammen med bestyrelsens protokol afleveres til foreningens eksterne og interne revisorer. Det påhviler revisorerne at gennemgå bogføringen indgående, at kontrollere foreningens bogførte kontante værdiers tilstedeværelse, at kontrollere, at de økonomiske dispositioner er foretaget efter bevilling eller mandat, samt afgive revisionsberetning indeholdende bedømmelse af forvaltningen og indstilling angående den afgående bestyrelses eventuelle ansvarsfrihed.

Udover den årlige revision skal intern revision af kasse og bilag finde sted mindst 3 gange i løbet af arbejdsåret, og rapport herom tilsendes bestyrelsen. De interne revisorer har ret til at deltage i årsafslutningen (mødet med ekstern revisor efter modtagelsen af udkast til årsregnskabet) af CAUs regnskab sammen med den eksterne revision. Skulle der foreligge fejl i foreningens regnskaber, som ved grov uagtsomhed forbigås, er revisionen ansvarlig i lignende grad, som den eller de, der i øvrigt er ansvarlige for fejlen.

Regnskab skal udsendes 6 dage inden den årlige generalforsamling.

Miljørepræsentanterne skal føre regnskab over den del af fagforeningskontingent, som tilfalder miljørepræsentanterne i Danmark. Regnskabet skal forelægges og godkendes af CAU’s interne revisorer.

Kassereren skal i forening med formanden være underskriftsberettiget ved udtagning af foreningens midler fra bank eller pengeinstitut. Foreningens pengemidler forvaltes af kassereren og opbevares i bank eller andet pengeinstitut efter bestyrelsens afgørelse. Bestyrelsen er ansvarlig for, at foreningens midler forvares under betryggende former.

Foreningens opløsning kan kun ske på en dertil indkaldt generalforsamling, som tillige stiller forslag om anvendelse af foreningens midler, hvorefter der foretages skriftlig afstemning blandt medlemmerne. Foreningens midler skal følge formålet, jfr. § 2, men kan tillige udbetales til tilsvarende organisationer. Forslaget om foreningens opløsning er vedtaget, når mindst 4/5 af alle medlemmerne har stemt for en sådan.

Forslag om anvendelse af foreningens midler afgøres samtidig ved almindeligt stemmeflertal.

En beslutning om at sammenlægge foreningen med en anden faglig organisation (fusion) kræver vedtagelse på en generalforsamling med mindst 2/3 af de på generalforsamlingen tilstedeværende og ved fuldmagt repræsenterede stemmeberettigede.

Forhold, som ikke afgøres efter disse vedtægter, samt tolkningen om vedtægterne skal afgøres af generalforsamlingen.

Bestyrelsen er berettiget til, i graverende tilfælde, hvor et medlem groft modvirker foreningens arbejde eller vedtægter, at foretage en eksklusion af det pågældende medlem. Det ekskluderede medlem har ret til at forlange spørgsmålet om eksklusion forelagt på en ekstraordinær generalforsamling. En sådan generalforsamling skal senest afholdes 21 dage efter begæringen og indkaldes med mindst 48 timers varsel. Eksklusionens vedtagelse kræver 3/4 af de afgivne stemmer.

Disse vedtægter er vedtaget på CAU’s stiftende generalforsamling den 16. november 1966, med senere ændringer af den 11. marts og den 11. november 1971, samt ændringer af den 8. november 1979, den 10. november 1983, den 12. maj 1989, og ved skriftlig afstemning den 5. oktober 1990, den 8. november 1990, samt den 15. december 1994. Ændring af 9. november 1995. Ændring af 18. september 1997. Ændring af 12. november 1998. Ændring af 14. november 2002. Ændring af 30. august 2004. Ændret ved urafstemning 19. april 2005. Ændring af 10. november 2005. Ændring af 9. november 2006. Ændring af 8. november 2007. Ændring af 13. november 2008. Ændring af 12. november 2009. Ændring af 13. september 2013. Ændring af 13. november 2014. Ændring af 10. november 2016. Ændring af 8. september 2017. Ændring af 9. november 2017. Ændring af 31. maj 2018. Ændring af 14. november 2019. Ændring af 12.  november 2020. Ændring af 20. oktober 2021.

Protokol, bilag VALGLOV

1) Generalforsamlingen vælger et VUV bestående af 2 medlemmer + 1 suppleant til kommende afstemninger samt valg.

2) Senest 42 dage før den årlige generalforsamling skal VUV udsende en liste over afgående bestyrelsesmedlemmer, samt oplysning om, hvorvidt de afgående bestyrelsesmedlemmer ønsker at blive genopstillet.

3) Medlemmer, der ønsker at påtage sig bestyrelsesarbejde, må senest 28 dage før den årlige generalforsamling via e-mail gøre VUV opmærksom på dette, således at en endelig og fuld gyldig valgkandidatliste og elektroniske stemmesedler kan være medlemmerne i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

4) Kandidatlistens rækkefølge foretages af VUV efter lodtrækning.

5) Afstemningen slutter kl. 12:00 dagen før berammet generalforsamling. Herefter har VUV samlet adgang til resultatet.

6) Medlemmer, der stiller op til valget, betragtes som tilhørende den kategori de har på valgdagen kl. 12:00.

Protokol bilag

1) Medlemmer, som deltager i generalforsamlingen registreres og tildeles et farvet valgkort.

2) Medlemmer, som medbringer en fuldmagt, som indeholder de i § 4, stk. 5 nævnte oplysninger, skal lade disse registrere senest ved mødets start. De tildeles et fuldmagtsvalgkort med anden farve end valgkortet. Fuldmagten kan ikke overdrages til anden person. Dirigenten informeres om antallet af udleverede valgkort.

3) Afstemning på generalforsamlingen kan foretages enten ved håndsoprækning eller ved skriftlig afstemning.